CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thủy sản

Tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh An Giang

11:40 18/04/2023

Thời gian qua, hoạt động nuôi trồng thủy sản luôn được lãnh đạo các cấp, các ngành, Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương quan tâm chỉ đạo, vì vậy việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân tiếp tục có chuyển biến góp phần ổn định phát triển kinh tế của tỉnh; tuy nhiên vẫn còn có một số hạn chế trong  kiểm tra, giám sát dẫn đến phát sinh diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn một số huyện, thị, thành phố, có nguy cơ gây tác động rất lớn đến môi trường và đa dạng sinh học đặc biệt là ảnh hưởng đến sự sụt lún đất do việc khai thác nước ngầm, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm nước ngầm và lâu dài sẽ ảnh hưởng đến diện tích, năng suất trồng lúa, cây nông nghiệp khác xung quanh; bên cạnh sẽ tiềm ẩn rủi ro lây lan dịch bệnh sang các đối tượng nuôi nước ngọt khác.

Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh An Giang về nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang thông tin về các Văn bản có liên quan:

- Công văn 805/SNNPTNT-CCTS ngày 17/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh An Giang

- Công văn số 153/BNN-TCTS ngày 10/01/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị tuân thủ các quy định về sử dụng đất trong nuôi trồng thủy sản.

- Công văn số 6825/BNN-TCTS ngày 16/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

- Công văn số 3734/VP-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng  trong vùng nước ngọt 

- Công văn 965/SNNPTNT-CCTS ngày 05/7/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trên địa bàn tỉnh An Giang