CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Góp ý Dự thảo Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động chính sách và Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

09:00 11/07/2020

Góp ý Dự thảo Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động chính sách và Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 25/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Công văn số 2398/VPUBND-KTN về việc xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, trong đó Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư ý có kiến “Thống nhất nội dung đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 147/TTr-SNNPTNT, ngày19/5/2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách và dự thảo Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 582/STP-XDKT&TDTHPL ngày 12/5/2020 về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn).

Tiếp tục thực hiện quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đề nghị quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động chính sách (kèm theo). Nội dung góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đến hết ngày 17/7/2020 (thứ sáu).

Thông tin liên hệ: ông Nguyễn Bá Long, Điện thoại: 0907 369818.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ quan, đơn vị.

Xem Văn bản chi tiết:

- Bào cáo đánh giá tác động nuôi chim yến  trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Dự thảo Nghị quyết về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

- Dự thảo Tờ trình Nghị quyết quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang.