CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Danh sách Cơ sở đủ và chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cập nhật tháng 06-2017

08:53 12/07/2017

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản An Giang công bố danh sách các Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm và chưa đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Tổng lũy kế số Cơ sở được cấp Gia61y Chứng nhận đến nay là 111 Cơ sở và có 01 Cơ sở loại C (không đủ điều kiện An toàn thực phẩm).

 

Xem ội dung chi tiết

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản An Giang