CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư

08:53 24/01/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 239/BNN-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2017 về việc thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư; về vấn đề nầy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Giao Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo rộng rãi nhu cầu tuyển dụng công chức kiểm ngư làm việc trên tàu kiểm ngư, thực hiện nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển Việt Nam theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 239/BNN-TCCB.

Xem thông tin chi tiết:

- Công văn số: 223/VPUBND-TH, ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư.

- Công văn số:  239/BNN-TCCB, ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thông báo tuyển dụng công chức thuyền viên tàu kiểm ngư.

 

Ban Biên tập