CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Thay đổi phương thức thực hiện một số Thủ tục hành chính trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19

08:35 10/09/2021

Căn cứ công văn số Công văn số 5440/BNN-QLCL ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thay đổi phương thức thực hiện một số TTHC trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19,

Căn cứ công văn số 4671/VPUBND-TH ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Công văn số 5440/BNN-QLCL ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang hướng dẫn triển khai thủ tục thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT đối với các cơ sở, doanh nghiệp đang trong thời gian có Quyết định của cấp thẩm quyền địa phương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bằng hình thức trực tuyến thay thế cho việc thực hiện trực tiếp, cụ thể:

- Thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, phương pháp thẩm định, chứng nhận và lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

- Các cơ sở, doanh nghiệp phải có đủ nguồn lực kỹ thuật (máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần mềm…) phục vụ cho hoạt động thẩm định và chấp thuận thực hiện đánh giá trực tuyến.

- Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có trách nhiệm nộp phí theo quy định hiện hành và hoàn trả các hồ sơ, tài liệu bản gốc cho cơ quan quản lý để lưu trữ theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời thông tin, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, email ccqlclnlsts@angiang.gov.vn hoặc điện thoại 0983229394 gặp ông Phạm Thành Quang) để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết.

Nguồn: Công văn số: 1953/SNNPTNT-CCQLCL, ngày 09/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc thay đổi phương thức thực hiện một số TTHC trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19 An Giang.