CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Hướng dẫn truy cập vào Bộ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

03:55 26/06/2021

Hướng dẫn truy cập vào Bộ thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

Nhằm thực hiện công khai thủ tục hành chính đúng theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang công khai chi tiết bộ thủ tục hành chính gồm 105 thủ tục.

Để truy cập, bấm vào Banner tại trang chủ của Cổng Thông tin Điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang:

Hoặc vào link:

“https://dichvucong.angiang.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=&thutuc=0&numCQ=32&dieuKienMoRong=&maCoQuan=SNN&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT”

Lưu ý: Bản điện tử của 105 thủ tục hành chính kèm này sẽ thay thế toàn bộ các thủ tục hành chính trước đây.