CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Phụ lục lĩnh vực hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang được công bố phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008

05:00 08/08/2019

PHỤ LỤC 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT AN GIANG

ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 925/QĐ-SNN&PTNT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1

Thủ tục giao rừng đối với tổ chức

2

Thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức

3

Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

4

Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản

5

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập

6

Thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý)

7

Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

8

Thủ tục cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con

9

Thủ tục cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống

10

Thủ tục chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý

11

Khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ

12

Thủ tục khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

13

Khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng phòng hộ

14

Khai thác, tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng đặc dụng

15

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

16

Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh

17

Thủ tục Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng nằm trong phạm vi một tỉnh

 

.

Các văn bản có liên quan: (Bấm vào và tải về)

- Bản công bố Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang: Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. (Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 925/QĐ-SNN&PTNT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

- Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008