CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Quyết định số: 2386/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang

04:15 23/10/2021

Quyết định số: 2386/QĐ-UBND, ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang