CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Công bố các Quyết định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, do UBND tỉnh An Giang ban hành

11:15 10/03/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang công bố các Quyết định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, do UBND tỉnh An Giang ban hành như sau:

Xem chi tiết và tải về:

- Quyết định số: 77/QĐ-UBND, ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số: 128/QĐ-UBND, ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

-Quyết định số: 288/QĐ-UBND, ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số: 404/QĐ-UBND, ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn