CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Phân công trực, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công An Giang

10:15 29/09/2021

Căn cứ Thông báo số 110/TB-TTPVHCC ngày 16/9/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về việc điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Các đơn vị luân phiên bố trí “cán bộ một cửa” trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (lịch trực chi tiết kèm theo) để thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành nông nghiệp, cụ thể như sau:

- Khi có phát sinh hồ sơ thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp, thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ hoặc thông báo cho đơn vị có liên quan đến Trung tâm để hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

- Theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh khác. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thông tin ngay với Văn phòng Sở để cùng phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/10/2021.

Lưu ý: Các cán bộ một cửa luôn trong tư thế sẳn sàng tiếp nhận thông tin để trao đổi hỗ trợ lẫn nhau đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ không bị gián đoạn và tránh gây phiền hà, khiếu nại của người dân, doanh nghiệp.

2. Các đơn vị chỉ đạo “cán bộ một cửa” và các công chức/viên chức có liên quan đến quy trình tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính (đối với hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp) thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

3. Đối với các thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trực tuyến: Tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, thay vì phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Xem văn bản chi tiết:

Công văn số: 2115/SNNPTNT-VP, ngày 28/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc phân công trực, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Lịch trực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang