CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Văn bản Thủ tục hành chánh

03:55 26/06/2021

Quyết định số: 1330/QĐ-UBND, ngày 21/6/2021 của  Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang

Kèm theo: Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số: 262/QĐ-UBND, ngày 08/02/2021 của  Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số: 579/QĐ-UBND, ngày 23/3/2021 của  Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc  công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

==============================================

Quy định mới về việc quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang; việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quy chế Hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang, kèm theo Quyết định số 66/2020/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/01/2021 và thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang; Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh An Giang.

Quy chế này quy định về việc quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang; việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. (Xem chi tiết)

===========================================================

Quyết định số: Số: 66/2020/QĐ-UBND, ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Quy chế hoạt động, quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang

- Quyết định số: 2562/QĐ-UBND An Giang, ngày 06/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 2077/QĐ-UBND, ngày 01/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

Thông báo số: 38/TB-TTPVHCC  An Giang, ngày 23/4/2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

- Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Công văn số 595/SNNPTNT-VP ngày 08/4/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân công thực hiện một số nội dung về hoạt động kiểm soát TTHC, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin báo cáo.

- Công văn số 1592/ /VPUBND-TH ngày 08/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc  hưởng ứng sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

- Công văn số 311/UBND-TH ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc đề xuất danh mục Thủ tục hành chính thực hiện DVC mức độ 3, 4 kết nối, tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Quyết định số: 50/QĐ-UBND, ngày 09/01/2020 Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 447/QĐ-UBND, ngày04/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

- Quyết định số: 2565 /QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

- Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 2565 /QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).