CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích

10:00 14/04/2020

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích

Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang;

Thực hiện Chỉ thị 726 /CT-UBND ngày 31  tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 156/TB-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm ngưng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang; Công văn số 1584/VPUBND-TH ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ chi phí dịch vụ bưu chính công ích;

Được sự thống nhất của UBND tỉnh An Giang về danh mục TTHC, đối tượng hỗ trợ chi phí tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nội dung thực hiện như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính miễn cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tận địa chỉ của cá nhân và tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích, áp dụng dụng đến 30/6/2020:

Là danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang, kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2018; nhưng không bao gồm những thủ tục sau:

- Những thủ tục thuộc cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

- Những thủ tục liên quan cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

- Những thủ tục liên quan khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo.

- Những thủ tục thực hiện bằng hình thức trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2020. Riêng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, thuộc danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang, được miễn cước nhận kết quả giải quyết TTHC.

2. Riêng các TTHC thuộc ngành Bảo hiểm xã hội và thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy Chứng minh nhân dân của ngành Công an, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí dịch vụ khi thực hiện các TTHC bằng bưu chính công ích, áp dụng dụng đến 30/6/2020.

3. Đối tượng áp dụng hỗ trợ miễn cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, áp dụng dụng đến 30/6/2020:

Trừ các đối tượng sau đây:

- Những đối tượng được quy định tại Điều 4 Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chi trả 100% cước phí dịch vụ gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC);

- Những đối tượng đang được hỗ trợ 100% chi phí dịch vụ bưu chính công ích ở một số địa phương (như TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc,…).

3. Khuyến khích người dân thưc hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.angiang.gov.vn.

Số điện thoại của Bưu điện để liên hệ thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích: (0296)3.959.959.

Thông báo này thay thế Thông báo số 10/TB-STTTT ngày 31/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trân trọng./.

Sở Thông tin và Truyền thông

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trương Minh Thuần

 

Xem Văn bản chi tiết

Thông báo số: 11/TB-STTTT , ngày 07/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Giang về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích