CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa huyện Tịnh Biên

01:44 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

: 8 tổ giống + 5 HTX: (281 hộ - DT: 459,60ha) và cá nhân SX giống: (1,454 hộ-DT: 929,20ha) - 9.027,20 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Đặng Văn Nước
Tổ giống xã Thới Sơn
DĐ: 0975.885.220

Xã Thới Sơn

 

 

16,00

104,00

8

IR 50404

XN

3,50

22,75

 

Đài thơm 8

XN

12,50

81,25

 

2

HTX NN Thới Sơn

Xã Thới Sơn

 

 

5,50

35,75

41

Đài thơm 8

XN

5,50

35,75

 

3

Huỳnh Văn Minh
Tổ giống lúa xã Văn Giáo

Xã Văn Giáo

 

 

65,80

427,70

16

IR 50404

XN

17,00

110,50

 

OM 18

XN

28,80

187,20

 

OM 5451

XN

4,00

26,00

 

Đài thơm 8

XN

16,00

104,00

 

4

HTX Tân Lập Phát

Xã Tân Lập

 

 

70,40

457,60

20

IR 50404

XN

9,40

61,10

 

Jasmine

XN

17,50

113,75

 

OM 18

XN

28,00

182,00

 

OM 5451

XN

15,50

100,75

 

5

HTX SX&DVNN Tân Lập

Xã Tân Lập

 

 

60,00

390,00

5

OM 5451

XN

20,00

130,00

 

Đài thơm 8

XN

20,00

130,00

 

OM 18

XN

20,00

130,00

 

6

Tổ nhân giống lúa An Đông

Xã An Hảo

 

 

15,00

97,50

15

IR 50404

XN

15,00

97,50

 

7

Tổ giống lúa xã An Nông

Xã An Nông

 

 

6,10

39,65

5

IR 50404

XN

2,10

13,65

 

OM 18

XN

4,00

26,00

 

8

HTX NN An Nông II

Xã An Nông

 

 

49,30

320,45

101

IR 50404

XN

13,20

85,80

 

OM 18

XN

19,40

126,10

 

OM 5451

XN

8,10

52,65

 

Đài thơm 8

XN

8,60

55,90

 

9

HTX Tân Hòa

Xã Tân Lợi

 

 

57,50

373,75

5

Jasmine

XN

17,50

113,75

 

OM 18

XN

40,00

260,00

 

10

Tổ giống xã Tân Lợi

Xã Tân Lợi

 

 

95,00

617,50

36

OM 18

XN

95,00

617,50

 

11

Tổ giống xã Nhơn Hưng

 Xã Nhơn Hưng

 

 

5,40

35,10

9

IR 50404

XN

1,40

9,10

 

OM 5451

XN

4,00

26,00

 

12

Tổ giống 1- TT.Tịnh Biên

TT. Tịnh Biên

 

 

9,20

59,80

11

IR 50404

XN

9,20

59,80

 

13

Hồ Phước Lộc
Tổ giống 2 - TT.Tịnh Biên
DĐ: 0919.969.729

TT. Tịnh Biên

 

 

4,40

28,60

9

IR 50404

XN

4,40

28,60

 

 

Cá nhân sản xuất giống

Các xã trong huyện

 

 

929,20

6.039,80

1454

OM 5451

XN

181,20

1.177,80

 

OM 6976

XN

11,00

71,50

 

IR 50404

XN

443,20

2.880,80

 

Đài thơm 8

XN

159,60

1.037,40

 

OM 18

XN

134,20

872,30

 

Tổng cộng:

 

1.388,80

9.027,20

1.735

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng