CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống nhân giống Lúa huyện Thoại Sơn

01:39 07/04/2023

Vụ Đông Xuân 2022-2023

25 tổ/17 xã - 443 hộ - diện tích: 1.441,70 ha - 9.371,05 tấn giống

Năng suất ước đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp
(tấn)

Số hộ

1

Nguyễn Văn Năm
Tổ giống xã Phú Thuận

Xã Phú Thuận

 

 

13,00

84,50

6

OM 5451

XN

1,50

9,75

 

Nếp AG

XN

7,50

48,75

 

IR 50404

XN

4,00

26,00

 

2

Huỳnh Văn Sành
Tổ giống xã Vĩnh Chánh
DĐ: 0385.141.142

Xã Vĩnh Chánh

 

 

100,00

650,00

17

IR 50404

XN

9,00

58,50

 

OM 18

XN

6,00

39,00

 

OM 5451

XN

7,00

45,50

 

Đài thơm 8

XN

20,00

130,00

 

OM 380

XN

8,00

52,00

 

Lộc trời 18

XN

50,00

325,00

 

3

Trần Hoàng Minh
Tổ giống Vĩnh Trạch
DĐ: 0985.762.232

Xã Vĩnh Trạch
(2 tổ)

 

 

82,00

533,00

30

IR 50404

XN

25,00

162,50

 

OM 380

XN

12,00

78,00

 

OM 5451

XN

35,00

227,50

 

OM 18

XN

10,00

65,00

 

4

Phan Đức Minh
Tổ giống xã Vĩnh Khánh
DĐ: 0986.861.055

Xã Vĩnh Khánh
(2 tổ)

 

 

280,50

1.823,25

88

Jasmine

XN

7,00

45,50

 

OM 5451

XN

74,00

481,00

 

OM 4900

XN

21,00

136,50

 

IR 50404

XN

34,50

224,25

 

Nếp AG

XN

7,50

48,75

 

ĐS 1

XN

2,50

16,25

 

OM 380

XN

99,00

643,50

 

Cửu Long 555

XN

21,00

136,50

 

Cửu Long 666

XN

14,00

91,00

 

5

Danh Văn Dưỡng
Tổ giống Óc Eo
DĐ: 0376.163.666

TT. Óc Eo

 

 

25,00

162,50

8

Hồng ngọc Óc Eo

XN

25,00

162,50

 

6

Nguyễn Văn Bé Năm
Tổ giống xã Vĩnh Phú
DD: 0399.051.159

Xã Vĩnh Phú
(2 tổ)

 

 

152,00

988,00

53

OM 18

XN

30,00

195,00

 

Đài thơm 8

XN

20,00

130,00

 

OM 5451

XN

50,00

325,00

 

IR 50404

XN

22,00

143,00

 

OM 380

XN

30,00

195,00

 

7

Nguyễn Công Thành
Tổ giống Định Thành
DĐ: 0708.973.535

Xã Định Thành

 

 

68,00

442,00

18

Jasmine

XN

20,00

130,00

 

OM 18

XN

32,00

208,00

 

OM 5451

XN

16,00

104,00

 

8

Trần Thái Hưng
Tổ giống Định Mỹ
DD: 0904.487.446

Xã Định Mỹ
(3 tổ)

 

 

104,00

676,00

15

IR 50404

XN

24,00

156,00

 

OM 18

XN

46,00

299,00

 

OM 380

XN

34,00

221,00

 

9

Nguyễn Nhật Hoai
Tổ giống Tây Bình
DD: 0385.141.077

Xã Thoại Giang
(2 tổ)

 

 

141,00

916,50

35

Jasmine

XN

22,00

143,00

 

Đài thơm 8

XN

0,80

5,20

 

OM 6976

XN

1,20

7,80

 

IR 50404

XN

36,00

234,00

 

OM 380

XN

54,00

351,00

 

OM 5451

XN

27,00

175,50

 

10

Nguyễn Thành Giang
Tổ giống Bình Thành
DĐ: 0984.340.029

Xã Bình Thành

 

 

60,00

390,00

32

IR 50404

XN

10,00

65,00

 

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

OM 18

XN

25,00

162,50

 

OM 380

XN

5,00

32,50

 

OM 5451

XN

10,00

65,00

 

11

Nguyễn Văn Cường
Tổ giống xã Vọng Đông
DĐ: 0918.726.318

Xã Vọng Đông

 

 

48,00

312,00

23

OM 5451

XN

18,00

117,00

 

IR 50404

XN

10,00

65,00

 

OM 18

XN

20,00

130,00

 

12

Trần Hồng Nam
Tổ giống TT. Phú Hòa
DĐ: 0906.716.332

TT. Phú Hòa

 

 

4,00

26,00

5

IR 50404

XN

4,00

26,00

 

13

Huỳnh Văn Kiệt
Tổ giống Vọng Thê
DĐ: 0375.420.444

Xã Vọng Thê

 

 

124,20

807,30

37

Hồng ngọc Óc Eo

XN

6,00

39,00

 

OM 5451

XN

31,20

202,80

 

OM 18

XN

77,00

500,50

 

IR 50404

XN

10,00

65,00

 

14

Cao Văn Mênh
Tổ giống Tây Phú
DĐ: 0918.167.750

Xã Tây Phú
(3 tổ)

 

 

127,00

825,50

40

OM 5451

XN

35,00

227,50

 

Nàng hoa 9

XN

15,00

97,50

 

OM 18

XN

40,00

260,00

 

Đài thơm 8

XN

37,00

240,50

 

15

Nguyễn Văn Xuyên
Tổ giống Mỹ Phú Đông
DĐ: 0916.522.314

Xã Mỹ Phú Đông

 

 

90,00

585,00

26

OM 18

XN

25,00

162,50

 

IR 50404

XN

15,00

97,50

 

OM 5451

XN

30,00

195,00

 

Đài thơm 8

XN

10,00

65,00

 

OM 380

XN

10,00

65,00

 

16

Ngô Văn Hòa
Tổ giống An Bình
DD: 0357.234.681

Xã An Bình

 

 

17,00

110,50

5

OM 5451

XN

17,00

110,50

 

17

Đặng Thanh Hoài
Tổ giống TT.Núi Sập
DĐ: 0944.321.670

TT. Núi Sập

 

 

6,00

39,00

5

OM 5451

XN

4,00

26,00

 

OM 380

XN

2,00

13,00

 

Tổng cộng :

 

1.441,70

9.371,05

443

 
 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng