CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

11:00 06/07/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-SNNPTNT ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022: 128 chỉ tiêu.

Chi tiết về vị trí việc làm, số lượng, chuyên ngành cần tuyển dụng của từng đơn vị xem phụ lục kèm theo

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có đơn đăng ký dự tuyển.

d) Có lý lịch rõ ràng.

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng , cụ thể:

- Trình độ đào tạo với chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm dự tuyển (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

- Về trình độ ngoại ngữ: Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ với trình độ tương đương khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam phù hợp với từng vị trí việc làm dự tuyển hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với vị trí tuyển dụng vào viên chức làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

-  Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học  ứng dụng tương đương phù hợp với từng vị trí việc làm dự tuyển.

-  Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương được thực hiện theo Công văn số 217/UBND-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang.

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị  sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng

3.1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

3.2. Nội dung tuyển dụng: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc  khảo đối với kết quả thi phỏng vấn tại vòng 2.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của  người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm  vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai chính xác, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm  nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển:

- Bản chụp (không cần sao y văn bằng, chứng chỉ tin học và ngoại ngữ theo vị trí việc làm dự tuyển.

- Bản chụp đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bốn (04) phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận, số điện thoại (để Hội đồng xét tuyển gửi các thông báo có liên quan đến người  dự tuyển theo quy định).

* Lưu ý: Yêu cầu thí sinh để trống Mục V và Mục VI trong Phiếu đăng ký dự tuyển (lý do: hình thức tuyển dụng là xét tuyển nên không phải thi Ngoại ngữ và Tin học).

b) Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 05/8//2022 (theo dấu bưu điện).

- Địa điểm: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, số 07, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

c) Thu phí dự tuyển: Theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

+ Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.

+ Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

6. Thời gian phỏng vấn:

Kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 dự kiến thực hiện trong Quý III năm 2022.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022 được đăng trên Báo An Giang, niêm  yết trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang: www.sonongnghiep.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang số 07, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua số điện thoại: 02963.952076 (Văn Phòng Sở) trong giờ làm việc để được hướng dẫn.

Xem Văn bản chi tiết:

-  Thông báo số: 163/TB-SNNPTNT, ngày 05/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc tuyển dụng viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

- Chỉ tiêu, vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng Viên chức của Sở  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

- Phiếu đăng ký dự tuyển