CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chuyển đổi số

Kế hoạch số:73/KH-STTTT, ngày 04/10/2023 của Sở Thông tin và truyền thông An Giang về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang

05:30 12/10/2023

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang về chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Chương trình số 553/Ctr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện Công văn số 4297/VPUBND-KGVX ngày 09/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau:

 

Xem chi tiết Văn bản

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang