CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chuyển đổi số

Kế hoạch số: 141/KH-SNNPTNT, ngày 30/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Nông nghiệp (VNPT-AIMS)

05:30 13/11/2023

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ- TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;

 Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BNNPTNT-VP ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh An Giang về việc Phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Chương trình số 553/TRr-UBND ngày 9 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về việc chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-SNNPTNT ngày 5 tháng 7 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc chuyển đổi số ngành nông nghiệp năm 2022;

Căn cứ nhu cầu và khả năng hai đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang và VNPT An Giang xây dựng kế hoạch triển kahi thử nghiệm Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu Nông nghiệp (VNPT-AIMS) Tỉnh An Giang như sau:

Xem chi tiết tài liệu

 

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang