CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chuyển đổi số

Sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số

05:30 30/03/2023

Thực hiện Công văn số 413/STTTT-CNTT-BCVT ngày 28/03/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phổ biến thông tin về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Xem chi tiết tài liệu