CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chuyển đổi số

Kế hoạch số: 902/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

05:30 01/06/2023

Kế hoạch số: 902/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang