CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chuyển đổi số

Kế hoạch số: 51/KH-SNNPTNT, ngày 24/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh An Giang năm 2023

05:30 01/06/2023

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 9/9/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 902/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt khung Đề án “An Giang điện tử” giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 7/12/2022 của UBND tỉnh An Giang về Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ

chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 890/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh An Giang về Phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm

2030;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh An Giang về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh An Giang năm 2023 như sau:

Xem chi tiết tài liệu

 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang