CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chuyển đổi số

Quyết định số: 1837/QD-BNN-CĐS, ngày 11/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch CĐS của Bộ Nông nghiệp và PTN năm 2023

05:30 01/06/2023

Quyết định số: 1837/QD-BNN-CĐS, ngày 11/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang