CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

Thông báo triển khai hỗ trợ mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2022 - 2023 (đợt 2)

05:15 10/08/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tiếp tục triển khai hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2022 - 2023 trong Đợt 2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ thực hiện mô hình, khẩn trương gửi đề nghị hỗ trợ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, trong đó lưu ý:

1. Các mô hình được hỗ trợ, gồm có:

a) Mô hình hợp tác, liên kết ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp chính xác, vật liệu mới; ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ và hiện đại hóa công tác thủy lợi để phát triển sản xuất, sơ chế và chế biến nông, lâm, thủy sản theo hướng an toàn, hữu cơ, sinh thái.

b) Mô hình ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, thương mại nông lâm thủy sản và quản trị nông thôn.

c) Mô hình làng sinh thái, làng thông minh đáp ứng an ninh nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

d) Mô hình khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; phát triển kinh tế rừng; trồng và bảo vệ rừng; phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

đ) Mô hình xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn.

e) Mô hình xã hội hóa, mô hình hợp tác công tư trong đầu tư, quản lý, khai thác công trình hạ tầng nông thôn và bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng được hỗ trợ:

Là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp như hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại, nông dân, lao động nông thôn,…; trong đó ưu tiên cho hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, nông dân tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng; nông dân nồng cốt trong sản xuất – kinh doanh các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh; nông dân chủ động, sẵn sàng đối ứng thử nghiệm, nhân rộng các quy trình kỹ thuật, công nghệ, công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ tiết kiệm năng lượng, công nghệ sản xuất sạch hơn hoặc các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án khởi nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tổ chức, cá nhân được hỗ trợ phù hợp với Đối tượng thụ hưởng tại Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

3. Cách thức gửi đề nghị hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang thực hiện Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu PL01-ĐĐN đính kèm theo Thông báo này. Nội dung đề nghị hỗ trợ cần làm rõ các thông tin chủ yếu về sự cần thiết thực hiện mô hình, yếu tố công nghệ áp dụng, hình thức liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm mô hình, việc góp phần đẩy nhanh tiến độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh An Giang, khả năng duy trì và nhân rộng mô hình, nhu cầu kinh phí, v.v… Trong đó lưu ý kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình từ nguồn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới không quá 50% tổng kinh phí thực hiện mô hình.

Đề nghị hỗ trợ gửi trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, email: lhanh02@angiang.gov.vn, số điện thoại 0296.3859644), hoặc gửi thông qua các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký Thông báo này.

Xem chi tiết:

      Thông báo số 147/TB-SNNPTNT về việc triển khai hỗ trợ mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2022 - 2023 (Đợt 2).

        Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ thực hiện mô hình sản xuất phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2022 – 2023.