CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông thôn mới

An Giang tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021

02:48 07/03/2021

Ngày 04/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có Công văn số 916/VPUBND-KTN để truyền đạt ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 1100/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thời gian trước ngày 25 tháng 3 năm 2021.

Nội dung Công văn số 1100, cụ thể: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chủ động cân đối để bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực huy động hợp pháp khác ngoài ngân sách để thực hiện Chương trình OCOP trong năm 2021 theo các cơ chế, chính sách và quy định hiện hành cho đến khi Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tập trung các giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là về nguồn nguyên liệu, lao động, ngành nghề và du lịch nông thôn nâng để cao chất lượng sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021 theo các quy định đã được ban hành…

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, tỉnh An Giang đã xây dựng Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, gọi tắt OCOP_AG và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 03/7/2019; theo đó có 10 sản phẩm được đề xuất tham gia Đề án.

 Kết quả thực hiện đến năm 2020: Tổ chức thành công 03 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh với 48 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng. Kết quả có 37 sản phẩm đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá đạt từ 3 - 4 sao; trong đó, có 26 sản phẩm đạt 3 sao, 11 sản phẩm đạt 4 sao đến từ 28 chủ thể kinh tế (gồm 12 hộ sản xuất kinh doanh, 13 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã), và 5 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao đang đề xuất Trung ương đánh giá và xem xét công nhận sản phẩm cấp quốc gia cho 02 doanh nghiệp.

Các sản phẩm thuộc 04 nhóm ngành là thực phẩm (33 sản phẩm); đồ uống (07 sản phẩm); thảo dược (01 sản phẩm); lưu niệm, nội thất và trang trí (01 sản phẩm). Kết quả thực hiện đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra theo Đề án đã được duyệt (chỉ tiêu kế hoạch 10 sản phẩm).

Kết quả này là động lực lớn cho các chủ thể kinh tế đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị.

Xuân Hiếu