CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

An Giang: Khẩn trương xử lý 22 khu, điểm và 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường

05:55 01/04/2021

Ngày 23/3/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trần Anh Thư vừa ký Công văn số 230/UBND-KTN về cập nhật danh mục và đẩy nhanh tiến độ xử lý khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt danh mục cập nhật khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm: 22 khu, điểm ô nhiễm môi trường và 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Theo văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp các ngành chức năng và đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện việc xử lý các khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, đối với các cơ sở công ích: xây dựng và gửi kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường năm 2021 về Sở Tài nguyên và Môi trường để nắm và theo dõi. Trong kế hoạch, cần ưu tiên xử lý đối với các khu, điểm ô nhiễm thường xuyên bị phản ánh, gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đối với các cơ sở thuộc doanh nghiệp/cá nhân: tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý và buộc khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định.

UBND cấp huyện phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện việc rà soát, bổ sung các khu, điểm ô nhiễm môi trường mới phát sinh hoặc đưa ra khỏi danh mục đối với cơ sở gây ô nhiễm, khu, điểm ô nhiễm môi trường đã khắc phục.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục ô nhiễm môi trường, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu đề xuất bổ sung khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở ô nhiễm môi trường mới phát sinh hoặc đưa ra khỏi danh mục đối với  khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở ô nhiễm môi trường đã được khắc phục.

Xuân Hiếu