CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022

11:00 05/04/2022

Căn cứ Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 1525/BNN-QLCL ngày 15/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 490/KH-BCĐLNATTP ngày 17/02/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm (ATTP) về việc triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2022;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022,

Cụ thể chi tiết như sau:

- Kế hoạch số: 41/KH-SNNPTNT, ngày 04/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022

- Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

- Công văn số 1525/BNN-QLCL ngày 15/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022

- Kế hoạch số 490/KH-BCĐLNATTP ngày 17/02/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm về việc triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2022.