CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông báo đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

12:30 13/06/2022

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Căn cứ Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND  ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo điểm a, khoản 5, Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT “Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh”. Nhằm nhắc nhở các cơ sở tuân thủ đúng qui định và tránh tình trạng vi phạm hành chính do Giấy chứng nhận hết hạn, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo đến các cơ sở/doanh nghiệp nộp hồ sơ để được thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận theo qui định (danh sách kèm theo). Cơ sở/doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh liên hệ hoặc đến:

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang.

- Địa chỉ: Số 05, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.832.834 - 0983 656 526 (Thúy) để được hướng dẫn

Nay Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang thông báo đến các cơ sở/doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông thủy sản được biết.

Xem Văn bản chi tiết

Danh sách Cơ sở giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm sắp hết hạn

- Thông báo số: 143/TB-CCQLCL, gày 07/6/2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang về việc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản An Giang