CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

04:20 11/05/2022

Căn cứ Công văn số 101/SPS-BNNPTNT ngày 19/4/2022 của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt nam) về việc triển khai đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc;

Thực hiện Công văn số 2089/VPUBND-KTN ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Nông nghiệp & PTNT triển khai đến các Hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu và Trung Quốc biết giúp các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản được thuận lợi và hiệu quả.

Được sự phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin chuyển đến quý Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông thủy sản có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (danh sách kèm theo) Công văn số 101/SPS-BNNPTNT của Văn phòng SPS Việt nam chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định của Lệnh 248.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị quý Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông thủy sản quan tâm thực hiện đúng và đầy đủ các qui định để việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc được thuận lợi.

Xem các văn bản có liên quan:

-  Công văn số: 113/CCQLCL-HCTH, ngày 10/5/2022  của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang về việc Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.

- Công văn số 101/SPS-BNNPTNT ngày 19/4/2022 của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật Việt Nam (gọi tắt là Văn phòng SPS Việt nam) về việc triển khai đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

- Danh sách Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông thủy sản có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

 

 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang