CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Lưu ý bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg

07:45 22/07/2021

Thực hiện Công văn số 727/UBND-TH ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc một số nội dung thực hiện công tác phòng chống dịch COVD-19 trên địa

bàn tỉnh. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Quỹ Phòng chống thiên tai, Ban Quản lý dự án VnSAT tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

Tiếp tục tổ chức quán triệt đến tất cả công chức, viên chức và người lao động (CC, VC, NLĐ) thuộc phạm vị quản lý nghiêm túc thực hiện Công văn số 727/UBND-TH ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc một số nội dung thực hiện công tác phòng chống dịch COVD-19 trên địa bàn tỉnh và tinh thần Công văn 1542/SNNPTNT-VP, Công văn 1571/SNNPTNT-VP của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Căn cứ tình hình thực tế và thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị quyết định cho phép công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là nhân viên) của đơn vị được làm việc trực tuyến tại nhà, bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá 50% tổng số nhân viên của cơ quan, đơn vị; trừ các trường hợp thực hiện công tác đặc thù, đột xuất và cấp thiết của ngành như: phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, sạt lở, hạn hán, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mỗ và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu thì giao cho Thủ trưởng đơn vị phân công, bố trí số lượng đảm bảo thực thi nhiệm vụ.

Riêng đối với lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Quỹ Phòng chống thiên tai, Ban Quản lý dự án VnSAT phải làm việc tại cơ quan, đơn vị để kịp thời giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. 

Thời gian thực hiện: từ ngày văn bản này ban hành đến hết ngày 01/8/2021. Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện cho phù hợp.

Thủ trưởng các phòng và đơn vị tổ chức sắp xếp công việc hợp lý, đảm bảo các hoạt động bình thường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công văn số 714/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; lãnh đạo các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện đăng ký lịch làm việc cụ thể của nhân viên trong cơ quan, đơn vị (ngày làm việc tại cơ quan và tại nhà) đến ngày 01/8/2021 gửi về Văn phòng Sở trước 17h, ngày 21/7/2021.

Yêu cầu tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn gương mẫu chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian thực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Khi đến cơ quan làm việc phải mang theo thẻ công chức, viên chức hoặc giấy xác nhận của đơn vị để thuận lợi cho công tác kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch của các lực lượng chức năng (mẫu giấy xác nhận được thực hiện theo Công văn số 1571/SNNPTNT-VP, ngày 19/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

5. Thực hiện nghiêm việc quét mã QR theo quy định để khai báo y tế khi đến cơ quan làm việc và khi ra về. Thủ trưởng các đơn vị phân công bộ phận theo dõi tổng hợp kết quả khai báo y tế hằng ngày đối với những nhân viên tại đơn vị và lưu trữ hồ sơ theo quy định (thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1122/SNNPTNT-VP, ngày 01/6/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Xem chi tiết: Công văn số: 1598/SNNPTNT-VP, ngày 21/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc lưu ý bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg