CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông báo về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

09:00 09/05/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 418/UBND-KGVX ngày 23/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xin thông báo như sau:

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bằng hình thức trực tiếp kể từ ngày 23/4/2020.

2. Việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19:

Đối với những thủ tục hành chính phải thực hiện trực tiếp, Trung tâm Phục vụ hành chính công sẽ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và yêu cầu các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính phải nghiêm chỉnh chấp hành như: giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp, đeo khẩu trang trong lúc giao dịch, rửa tay sát khuẩn, tuân thủ sự điều tiết và đảm bảo giãn cách đối với người đến thực hiện thủ tục hành chính...

Đối với những thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trực tuyến, đề nghị tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp quan tâm, ưu tiên lựa chọn việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh hoặc dịch vụ bưu chính công ích, thay vì phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện thủ tục hành chính.

3. Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và cơ quan ngành dọc cử công chức, viên chức thuộc đơn vị đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo đến các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; toàn thể công chức, viên chức các Sở, ban, ngành tỉnh và cơ quan ngành dọc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tổ chức thực hiện./.

 

Xem Công văn chi tiết:

Thông báo số: 38/TB-TTPVHCC  An Giang, ngày 23/4/2020 của Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công