CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 An Giang, ngày 01/8/2022

08:50 06/08/2022

Thực hiện Công văn số 2400/HĐPH ngày 12/7/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh hướng dẫn triển khai các nội dung nhiệm vụ như sau:

1. Tăng cường phổ biến các luật mới được thông qua

Tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã thông qua 05 luật bao gồm: (i) Luật Cảnh sát cơ động; (ii) Luật Thi đua, khen thưởng; (iii) Luật Điện ảnh; (iv) Luật Kinh doanh Bảo hiểm; (v) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Trên cơ sở các luật nêu trên, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (gọi tắt là Hội đồng) trân trọng đề nghị Quý cơ quan (nhất là các Sở, ban, ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực các luật mới được thông qua) thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung các văn bản luật thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý lên Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương và phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp khác để đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương chủ động, kịp thời thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện (tập huấn, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật trực tuyến; đối thoại pháp luật trực tuyến; biên soạn, đăng tải hỏi - đáp pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử …).

2. Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương

a) Căn cứ hướng dẫn tại Công văn này, hướng dẫn của bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và nhu cầu, điều kiện thực tiễn địa phương, tham mưu Ủy ban nhân tỉnh có kế hoạch triển khai phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật tại địa phương bằng hình thức phù hợp.

b) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông nội dung của luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và Nhân dân bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; tham gia giải đáp pháp luật và các vướng mắc trong áp dụng pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do mình quản lý cho Nhân dân, doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông và mạng lưới truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến các nội dung các luật mới thông qua theo hướng dẫn tại Công văn này.

d) Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang tăng cường thời lượng, lồng ghép phổ biến rộng rãi, thường xuyên các nội dung hướng dẫn trên chuyên trang, chuyên mục của đài, báo để người dân biết và thực hiện.

đ) Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong toàn ngành.

e) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh có văn bản hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật liên quan cho thành viên, hội viên của tổ chức mình và tham gia PBGDPL cho Nhân dân; tích cực vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

g) Phòng Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 02963. 953.272) để phối hợp giúp Hội đồng tháo gỡ kịp thời.

Xem chi tiết:

Công văn số: 1056/HĐPH, ngày 01/8/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang về việc  phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3   An Giang, ngày  01 tháng 8 năm 2022

 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang