CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của QĐ ban hành “Quy định về Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi, thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang”

05:00 11/07/2022

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2018/QĐ-UBND. Trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo và gửi văn bản để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo “Quy định về Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang” kèm theo Quyết định thay thế Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 469/SNNPTNT-KHTC ngày 22/3/2022.

Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn chỉnh dự thảo “Quy định về Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang” theo góp ý của các đơn vị và gửi văn bản lấy ý kiến góp ý lần 2 tại Công văn số 1200/SNNPTNT-KHTC ngày 04/7/2022. 

Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng nội dung dự thảo “Quy định về Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang” kèm theo Quyết định thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 để lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định chuẩn bị ban hành theo quy định.

Đính kèm:

- Công văn số: 1253/SNNPTNT-KHTC, ngày 06/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc đăng tin lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Quyết định ban hành “Quy định về Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang”       

- Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang và dự thảo Quy định Mức bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang.