CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi

05:30 28/11/2023

Để tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về thủy lợi được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, bảo đảm các công trình thuỷ lợi an toàn, phát huy cao hiệu quả phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường.

Ngày 23-11, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi và UBND các huyện, thị xã và thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 3426/CT-BNN-TCTL ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

Đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ về quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Rà soát, đánh giá việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, đơn vị khai thác công trình thủy lợi tại địa phương đảm bảo công tác chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, vận hành công trình phục vụ các nhu cầu sản xuất và an toàn công trình.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, đánh giá, điều chỉnh nhiệm vụ công trình, hệ thống công trình thủy lợi, bảo đảm công trình phục vụ đa mục tiêu, khai thác đa giá trị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và các quy định của pháp luật.

Quan tâm thực hiện nhiệm vụ bảo trì, hiện đại hóa công trình thủy lợi, chế độ, chính sách người lao động, đặc biệt trong điều kiện nguồn kinh phí từ chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, thực hiện chính sách tăng lương của Nhà nước.

Ngoài ra, rà soát, tính toán mức tăng chi phí hình thành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi so với mức quy định năm 2013, làm cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp. Rà soát, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Trường hợp khó khăn, vướng mắc thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp thực tiễn.

Cạnh đó, tăng cường thực hiện nghiêm pháp luật trong bảo vệ công trình, bảo vệ chất lượng nước trong các công trình thủy lợi. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi. Tổ chức phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị về công tác bảo vệ công trình thủy lợi và xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn. Đồng thời tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức người dân trong quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả./.

Nguồn: Công văn số: 1588/UBND-KTN ngày 23/11/2023

Xuân Hiếu