CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang

11:16 04/06/2020

Trụ sở: Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại : (0296) 3856.793 - 3854.698 Fax : (0296) 3953.348 E-mail: ccbvtv@angiang.gov.vn

* Ban Lãnh đạo

Nguyễn Văn Hiền -  Chi cục trưởng

Cơ Quan: (0296) 3854.821

Di động: 0918.626.796

E-mail: nvhien01@angiang.gov.vn

 

Nguyễn Thị Lê -  Phó Chi cục trưởng

Di động: 0902.603.025

E-mail: ntle02@angiang.gov.vn  ;   nguyenle777@gmail.com

 

Đặng Thanh Phong – Phó Chi cục trưởng

Di động: 0908.500.051

E-mail: dtphong01@angiang.gov.vn

 

* Các phòng chuyên môn:

1- Phòng Tổ chức hành chính - Tổng hợp: Điện thoại: (0296) 3856.793 - 3855.465

Nguyễn Thị Thư Hương - Trưởng phòng

Di động: 0918.450.420

E-mail: ntthuong02@angiang.gov.vn

 

Trần Thị Kim Liên - Phó Trưởng phòng

Di động: 0938.227.972

E-mail: ttklien@angiang.gov.vn

 

2- Phòng Bảo vệ thực vật: Điện thoại: (0296) 3854.698  -  3953.622

Cao Vĩnh Thông - Trưởng phòng

Di động: 0913.119.271

E-mail: cvthong@angiang.gov.vn

 

Lưu Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng

Di động: 0919.056.783

E-mail: lmtuan@angiang.gov.vn

 

3- Phòng Thanh tra, Pháp chế: Điện thoại: (0296) 3 852.831

Nguyễn Thành Lập – Trưởng phòng

Di động: 0939. 294.455

E-mail: ntlap04@angiang.gov.vn

 

Ngô Thị Tiền Giang – Phó Trưởng phòng

Di động: 0944.687.755

E-mail: nttgiang01@angiang.gov.vn

 

4- Phòng Trồng trọt và Kiểm dịch thực vật: Điện thoại: (0296) 3 957.165

Trần Ngọc Chủng - Trưởng phòng

Di động: 0983.371.219

E-mail: tnchung@angiang.gov.vn ;  tranngocchung1@gmail.com

 

Huỳnh Chí Linh – Phó Trưởng phòng

Di động: 0939.562.219

E-mail: hclinh79@gmail.com