CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Chi Cục Thủy Lợi An Giang

11:17 26/11/2016

Trụ sở: Số 41, 42 C1-Lê Hoàn, phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, An Giang Điện thoại : (0296) 3 852935 - 3 954124 Fax: (0296) 3 857573 E-mail: cctl@angiang.gov.vn

Ban lãnh đạo:

 

LƯƠNG HUY KHANH – Chi cục trưởng

Cơ quan: (0296) 3.952.172

Di động: 0913.679.858

Email: luonghuykhanh@angiang.gov.vn

 

NGUYỄN VĂN HÙNG - Phó Chi cục trưởng

Di động: 0918.067.699

Email: nvhung03@angiang.gov.vn

 

NGUYỄN NGỌC HÙNG - Phó Chi cục trưởng

Di động: 0908.970.066

Email: nnhung01@angiang.gov.vn

 

Các phòng chuyên môn

1. Phòng Tổ chức - Hành Chính

Điện thoại & Fax: (0296) 3.852.935

E-mail:  cctl@angiang.gov.vn

 

2. Phòng Tổng hợp - Kỹ thuật

Điện thoại & Fax:(0296) 3.857.573

Email: thuyloi2005@vnn.vn

 

3. Phòng Phòng chống lụt bão & Tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN)

Điện thoại & Fax: (0296) 3.857.573

Email: pclutbaoag@vnn.vn

 

Vị trí, chức năng

Chi cục Thủy lợi là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT và Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh An Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Tỉnh. Đồng thời chịu sự chỉ đạo quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan cấp trên: Cục Thủy lợi, Cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TW.

 

Về công tác Thủy lợi

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các công trình thuỷ lợi trong địa bàn tỉnh An Giang, nhằm tăng cường hiệu quả: Quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Giúp Sở Nông nghiệp & PTNT xây dựng, quản lý về quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm về công trình thủy lợi, soạn thảo ban hành các văn bản hướng dẫn kiểm tra việc thi hành pháp luật về Luật Tài nguyên nước, Công trình thủy lợi.

- Giúp Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo công việc vận hành các hệ thống công trình thủy lợi, công tác phòng chống úng, chống hạn và bảo vệ, duy tu sửa chữa các công trình thủy lợi.

- Tham gia nghiệm thu các công trình thủy lợi từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương, tỉnh, huyện.

- Tiếp nhận đơn khiếu kiện, phối hợp Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT và các ngành chức năng giải quyết đơn khiếu kiện của dân có liên quan đến lĩnh vực thủy lợi.

- Thẩm định các dự án quy hoạch thủy lợi trong tỉnh, trình Sở Nông nghiệp & PTNT và cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp và UBND tỉnh giao.

 

Về công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn

Chi cục Thủy lợi vừa là Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCLB&TKCN, giúp cho Ban chỉ huy PCLB tỉnh thực hiện các mặt công tác:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Phối hợp cùng các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, các địa phương, triển khai thực hiện pháp luật về PCLB&TKCN.

- Tổ chức, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCLB&TKCN xuống các ban chỉ huy PCLB huyện, thị, thành phố và các ngành cấp tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc các văn phòng thường trực BCH PCLB địa phương thực hiện nhiệm vụ PCLB, tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tranh thủ sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế viện trợ thiên tai cho nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo, tổ chức họp, hội nghị, hội thảo của Ban chỉ huy PCLB & TKCN.

- Tổ chức trực lũ 24/24h tại Văn phòng thường trực (Chi cục Thủy lợi).