CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang

11:13 16/03/2020

- Trụ sở: Ấp Tân Hiêp, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang. - Điện thoại : (0296) 3.877.679 - E-mail : banqlrphdd@angiang.gov.vn

 

I. Ban Lãnh đạo:

THÁI VĂN NHÂN - Giám đốc

Điện thoại cơ quan:(0296) 3.877.679

Di động: 0918.995.994

E-mail: tvnhan02@angiang.gov.vn

 

TRẦN NGUYÊN KHÁNGPhó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0296) 3.877.679

Di động: 0989.998.791

E-mail: tnkhang01@angiang.gov.vn

 

HUỲNH HỮU THIỆN - Phó Giám đốc

Điện thoại cơ quan: (0296) 3.877.679

Di động: 0918.993.233

E-mail: hhthien@angiang.gov.vn

 

II. Các phòng chuyên môn:

1. Phòng Hành chính, Tổng hợp : Điện thoại: (0296) 3.877.679

 

LƯƠNG MẠNH KHAN - Phó Trưởng phòng

Di động: 0913.184.227

E-mail: lmkhan@angiang.gov.vn

 

2. Phòng Kỹ thuật và Bảo vệ rừng: Điện thoại: (0296) 3.877.679

ĐOÀN MINH HIỀN - Trưởng phòng

Di động: 0918.606.505

E-mail: dmhien@angiang.gov.vn

 

III- Các trạm trực thuộc

1- Trạm quản lý rừng Đặc dụng Trà Sư

PHẠM TUÂN - Trưởng trạm

Di động: 0919.223.771

E-mail: ptuan01@angiang.gov.vn

 

2- Trạm quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng Phú Cường - Núi Sam

LƯƠNG VĂN TƯƠI - Phó Trưởng trạm

Di động: 0986.706.964

E-mail: lvtuoi@angiang.gov.vn

 

3- Trạm quản lý rừng Phòng hộ Núi Cấm

NGUYỄN BÁ VẬN HÀNH  - Phó Trưởng trạm

Di động: 0918.755.042

E-mail: nbvhanh@angiang.gov.vn

 

---------------------------------------------

* VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Vị trí, chức năng

  1. Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Ban quản lý rừng) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, sử dụng rừng trên lâm phần được giao, nhằm phát huy các giá trị về thiên nhiên, duy trì bảo tồn các nguồn gen quý hiếm; xây dựng các mô hình sản xuất nông - lâm - ngư kết hợp hiệu quả, bền vững để nhân rộng, nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng đồng thời thực hiên công tác giao khoán rừng và đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện côn g tác bảo vệ và phát triển rừng theo qui định của pháp luật.
  2. Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
  3. Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Lâm nghiệp.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng có các nhiệm vụ trên diện tích rừng và đất rừng được giao như sau:

1-  Lập quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng phòng hộ - đặc dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được duyệt; đồng thời căn cứ vào quy hoạch đầu tư được phê duyệt, Ban quản lý rừng lập các dự án đầu tư bảo tồn và phát triển rừng phòng hộ - đặc dụng trình cấp thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định.

2- Phòng, chống chặt phá rừng; Phòng, chống săn, bắt, bẫy động vật rừng trái phép; Phòng trừ sinh vật gây hại rừng.

3- Gây trồng rừng, chăm sóc và làm giàu rừng; phục hồi rừng, nâng cao chất lượng, giá trị của rừng.

4- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về công tác trồng rừng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng.

5- Xây dựng các hồ sơ thiết kế trồng rừng, tỉa thưa, khai thác rừng trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

6- Thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên diện tích được giao.

7- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phần được giao; tổ chức mạng lưới bảo vệ rừng, huy động các lực lượng phối hợp với lực lượng Kiểm lâm ngăn chặn các hành vi hủy hoại rừng.

8- Thực hiện công tác giao khoán rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

9- Tuyên truyền, hướng dẫn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong vùng qui hoạch lâm nghiệp thực hiện đúng các quy định của nhà nước liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

10- Nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất nông - lâm - ngư hiệu quả, bền vững không ảnh hưởng xấu đến môi trường rừng.

11- Tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để tổ chức các hoạt động kinh doanh du lịch hoặc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê, nhận khoán một phần rừng và môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái phù hợp với qui hoạch và theo quy định của pháp luật.

12- Thực hiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng.

13- Tổ chức các biện pháp thu hút cộng đồng dân cư vùng đệm tham gia quản lý khu rừng đặc dụng và thực hiện dự án đầu tư vùng đệm. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã lập và tổ chức thực hiện dự án đầu tư vùng đệm; Tham gia thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến các khu rừng đặc dụng.

14- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

15- Quản lý các khu rừng giống trên diện tích lâm nghiệp được giao, chịu trách nhiệm sản xuất, cung cấp giống lâm nghiệp phục vụ cho trồng rừng.

16- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy bảo vệ khu rừng.

17- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.