CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Tái cơ cấu nông nghiệp

Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

04:45 31/12/2023

Thời gian qua, công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, hiệp hội ngành hàng và địa phương trên địa bàn tỉnh, cũng như phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình trao đổi, chia sẻ thông tin, truyền thông được thực hiện thông suốt và hiệu quả nhờ vào việc kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp (theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh về Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc triển khai Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh An Giang").

Quyết định số 1445/QĐ-UBND, ngày 08/9/2023 của UBND tỉnh về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 – 2025 đã hoạch định cụ thể các giải pháp trọng tâm trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 mà các Sở, ban ngành, địa phương cần tập trung nguồn lực để triển khai phần công việc có tính chất lan tỏa, thúc đẩy các ngành/lĩnh vực cùng phát triển. Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể này, các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan liên quan được giao nhiệm vụ đã chủ động xây dựng nội dung triển khai theo phân công. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp với các Chương trình, Dự án, Đề án khác trên địa bàn tỉnh, các Kế hoạch chuyển đổi (về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và chuyển đổi cây trồng, vật nuôi) phù hợp với điều kiện của địa phương.

Công tác rà soát các cơ chế, chính sách được thực hiện theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành nông nghiệp, cũng như hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ngoài ra, nhằm có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT để tham mưu triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đồng thời, để có sự liên kết, hỗ trợ một cách đồng bộ, thống nhất chặt chẽ giữa các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp có liên quan đến ngành Nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 – 2025 (Kế hoạch số 76/KH-SNNPTNT ngày 12/07/2023 về Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 - 2025).

Nhìn chung, sau gần 01 năm triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh được tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ giữa các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thực hiện vai trò của nhà nước là tạo điều kiện tối đa và thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế và người dân tham gia phát triển các ngành hàng, lĩnh vực thuộc Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và hoạt động kinh doanh kinh tế nông nghiệp, nông thôn thông qua sự hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách theo quy định.

                                              Hồng Quyên

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang