CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Tái cơ cấu nông nghiệp

Quyêt định số: 1445/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2023, về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 - 2025

11:45 28/09/2023

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyêt định số: 1445/QĐ-UBND ngày  08  tháng 9 năm 2023, về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 - 2025. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Kế hoạch tổng thể và bảng phân công nhiệm vụ Sở, ban, ngành và địa phương triển khai “Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 - 2025”.

 

Xem chi tiết cấc Văn bản:

- Quyêt định số: 1445/QĐ-UBND ngày  08  tháng 9 năm 2023, về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 - 2025.

- Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 - 2025

- Bảng phân công nhiệm vụ Sở, ban, ngành và địa phương triển khai “Kế hoạch Tổng thể triển khai Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2023 - 2025”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang