CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Chi phí sản xuất và giá thành lúa vụ Hè Thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang

11:05 03/12/2022

Thực hiện Công văn số 2807/VPUBND-KTTH ngày 26/5/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa vụ Hè Thu 2022 trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Tịnh Biên, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc để khảo sát chi phí sản xuất và giá thành lúa vụ Hè Thu năm 2022, như sau:

Sau khi tính toán trên cơ sở số liệu điều tra thực tế, chi phí sản xuất và giá thành lúa vụ Hè Thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang, tổng chi phí sản xuất bình quân (tính cho 1 ha): 28.664.696 đồng. Trong đó: Chi phí vật chất : 24.206.457 đồng và Chi phí lao động : 4.458.239 đồng.

Năng suất và giá thành lúa:

Năng suất bình quân đạt 5,968 tấn/ha cao hơn năm trước 3,86% (vụ Hè Thu năm 2021 là 5,746 tấn/ha), sản lượng toàn tỉnh ước đạt khoảng 1,319 triệu tấn. Mặc dù năng suất tăng nhưng do chi phí sản xuất tăng cao nên giá thành sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2022 tăng cao 14,47% so với vụ Hè Thu năm 2021.

Cụ thể: Năng suất bình quân : 5,968 tấn/ha; Giá thành bình quân : 4.803 đồng/kg.

Giá thành có tính chi phí thuê đất:

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư số 77/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ Tài chính quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa các vụ sản xuất trong năm; Theo thực tế chỉ có 15 hộ trên tổng số 225 hộ điều tra có thuê đất.

Bình quân chi phí thuê đất của 15 hộ là 9.589.583 đồng/ha. Do đó, nếu tính thêm chi phí thuê đất vào mục chi phí vật chất thì giá thành lúa Hè Thu năm 2022 đối với đất thuê là 6.410 đồng/kg.

Trần Châu Phương Tuấn – Trạm Khuyến Nông thị xã Tân Châu