CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

An Giang thí điểm bảo hiểm trên cây lúa

09:02 01/05/2017

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp thảo luận về thực hiện bảo hiểm nông nghiệp. UBND tỉnh An Giang thống nhất chủ trương triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa trong vụ Thu Đông 2017 với quy mô từ 10.000ha trở lên.

Ngoài các hợp tác xã tham gia dự án VnSAT, giao Sở Nông nghiệp và PTNT  chọn thêm các đối tượng tham gia bảo hiểm nông nghiệp, trong đó có thể chọn các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp khác, các hộ là gia đình chính sách, hộ gia đình người có công với cách mạng,... Về tỷ lệ tham gia đóng bảo hiểm nông nghiệp: Trên cơ sở nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách khi tham gia bảo hiểm theo quy định, cần phải có sự tham gia đóng góp của người dân tham gia bảo hiểm. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Công ty Bảo Minh An Giang tham mưu đề xuất tỷ lệ tham gia đóng bảo hiểm nông nghiệp theo cơ chế hợp lý của các bên tham gia, trên cơ sở ý kiến đồng thuận của các bên liên quan.

 

Xuân Hiếu - CTV Phú Tân