CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2021

09:55 18/08/2021

Căn cứ Công văn số 6519/BTC-QLG ngày 17/6/2021 của Bộ Tài chính về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2021, Sở Tài chính An Giang triển khai giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2021 như sau:

1. Về giá thành sản xuất thóc kế hoạch:

Địa phương

Giá thành thóc thực tế

vụ Hè Thu 2020

(đồng/kg)

Giá thành sản xuất thóc

kế hoạch vụ Hè Thu 2021 (đồng/kg)

Tỉnh An Giang

4.036

4.197

 

2. Về giá mua định hướng:

Căn cứ vào mức giá thành sản xuất thóc kế hoạch vụ Hè Thu 2021 nêu trên, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân mua thóc với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất thóc vụ Hè Thu 2021.

Sở Tài chính gửi đến các cơ quan biết để điều hành thu mua theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Công văn số: 2238/STC-GCS, ngày 16/8/2021 của Sở Tài chính An Giang về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2021