CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Trồng trọt - BVTV

Trung tâm Khuyến nông An Giang thông báo: Giới thiệu hợp tác xã/nhóm hộ có nhu cầu tham gia dự án “Ứng dụng công nghệ cấy máy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh ĐBSCL” lần II

03:35 20/08/2021

Ngày 22/02/2021, Trung tâm Khuyến nông có gửi công văn số 54/TTKN đến 11 huyện, thị thành về việc giới thiệu hợp tác xã/nhóm hộ có nhu cầu tham gia dự án “Ứng dụng công nghệ cấy máy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh ĐBSCL năm 2021.

Qua đó, các Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế và Trạm Khuyến nông huyện, thị thành đã giúp rà soát và giới thiệu các HTX có nhu cầu tham gia Dự án. Tuy nhiên, do trong quá trình thực hiện các thủ tục của dự án (chỉnh sửa kế hoạch dự án năm 2021, thủ tục đấu thầu mua sắm,...) và tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh diễn biến phức tạp nên đến nay các HTX/THT đăng ký nhận hỗ trợ đầu tư thiết bị đã có sự thay đổi.

Để tiến độ Dự án Khuyến nông Trung ương: "Ứng dụng công nghệ cấy máy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long" năm 2021 được triển khai theo kế hoạch, Trung tâm Khuyến nông thông tin lại các nội dung của dự án: có hỗ trợ một số vật tư - thiết bị máy móc và thực hiện mô hình, cụ thể sau:

Thời gian đăng ký về phòng kỹ thuật nghiệp vụ TTKN chậm  nhất  03/9/2021, thông qua email: dtthong36@gmail.com hoặc điện thoại (Thu Hồng: 0398.025.989).Với nội dung dự án hỗ trợ như trên và trước tình hình một số địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15, 16; Trung tâm Khuyến nông thông báo đến Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Kinh tế và Trạm Khuyến nông 11 huyện, thị thành hỗ trợ tìm cách thông tin, triển khai đến các Hợp tác xã hoặc nhóm hộ có nhu cầu làm dịch vụ cơ giới hóa, có nhu cầu nhận hỗ trợ, tham gia thực hiện mô hình của dự án.

Sau ngày 03/9/2021, Trung tâm Khuyến nông sẽ tiến hành xem xét các Hợp tác xã/nhóm hộ và hộ đăng ký có đủ điều kiện, tiêu chí đáp ứng để thực hiện theo yêu cầu dự án.

Trân trọng./.

Nguồn: Thông báo số: 636/TB-TTKN, ngày 20/8/2021 của Trung tâm Khuyến nông An Giang về việc giới thiệu hợp tác xã/nhóm hộ có nhu cầu tham gia dự án “Ứng dụng công nghệ cấy máy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh ĐBSCL” lần II