CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Văn bản pháp quy
Thông báo
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
4026/VPUBND-TH CV4026_VPUBND-TH, ngày 25 tháng 7 năm 2023 về viẹc triển khai thực hiện Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP ngày 04/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Văn phòng UBND tỉnh 25/07/2023
385 /TS-GTATS CV 385/TS-GTATS, Cung cấp thông tin sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường và báo cáo hoạt động sản sản xuất, nhập khẩu Cục Thủy sản 18/07/2023
1915/BNN-QLCL Công văn số: 1915/BNN-QLCL, ngày 29/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và PTNT 29/03/2023
01/2022/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản Bộ Nông nghiệp và PTNT 18/01/2022
2177/QĐ-TTg Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 Thủ Tướng 23/12/2021
15/2015/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/03/2015
07/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chính Phủ 09/02/2012
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính Quốc hội 20/06/2012
56/2010/QH12 Luật Thanh tra Quốc hội 25/11/2010
67/2020/QH14 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sửa đổi vi phạm hành chính Quốc hội 13/11/2019
41/2013/QH13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Quốc hội 25/11/2013
272/TB-UBND Thông Báo thi tuyển công chức 2021 UBND tỉnh An Giang 25/05/2021
Số: 2199 /SNNPTNT-CCPTNT Hỗ trợ giới thiệu sinh viên, người lao động có trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang 27/11/2019
274/QĐ-UBND Hủy kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017 UBND tỉnh An Giang 14/02/2019
164a/QD-SNN&PTNT Công khai dự toán ngân sách năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT AG 21/05/2018
Số: 101 /PCTT Triển khai ứng phó với bão số 16 (Cơn bão Tembin) Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang 24/12/2017
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Trồng trọt
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
15/2015/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/03/2015
07/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chính Phủ 09/02/2012
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính Quốc hội 20/06/2012
56/2010/QH12 Luật Thanh tra Quốc hội 25/11/2010
67/2020/QH14 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sửa đổi vi phạm hành chính Quốc hội 13/11/2019
41/2013/QH13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Quốc hội 25/11/2013
Danh sách Tổ chức, Cá nhân buôn bán giống cây trồng tại An Giang- Cập nhật tháng 10/2020 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang 31/10/2020
Số: 248 /QĐ-SNNPTNT Công nhận 11 cây đầu dòng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 15/06/2020
Số: 248 /QĐ-SNNPTNT Công nhận 05 cây đầu dòng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 15/06/2020
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Chăn nuôi
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
953/UBND-KTN Thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 26/09/2019
5542/TB-BNN-VP Thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi” Bộ Nông nghiệp và PTNT 11/07/2019
15/QĐ-BCĐ Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi tỉnh An Giang 03/08/2019
16/KH-BCĐ Kế hoạch tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả heo châu Phi tỉnh An Giang 01/08/2019
2125/QĐ-UBND Giải thể Chốt kiểm dịch động vật tạm thời thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 30/08/2019
Số: 5329/BNN-CN Tăng cường một số biện pháp kỹ thuật tổng hợp về an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/07/2019
Số: 1671 /QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 09/07/2019
Số: 1674 /QĐ-UBND Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 09/07/2019
Số: 12/QĐ-BCĐ Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu ban, Tổ giúp việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 03/07/2019
Số: 617/UBND-KTN Hỗ trợ hộ chăn nuôi heo có heo bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi và hỗ trợ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà UBND tỉnh An Giang 08/07/2019
Số: 1354/QĐ-UBND QĐ số: 1354/QĐ của UBND tỉnh An Giang về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tiểu Ban và Tổ Giúp việc thực hiện công tác phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi UBND tỉnh An Giang
Số: 3708/HD-BNN-TY Hướng dẫn hiện một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ heo, tiêu thụ sản phẩm từ heo khi có bệnh dịch tả heo châu Phi Bộ Nông nghiệp và PTNT 28/05/2019
Số: 1058 /SNN&PTNT-CCCN&TY Công văn số 1058 - Sở NN hướng dẫn một số biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ heo, tiêu thụ sản phẩm từ heo khi có bệnh Dịch tả heo Châu Phi Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang 18/06/2019
1867/QĐ-UBND Quyết định số: 1867/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản UBND tỉnh An Giang 08/08/2018
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Thủy sản
Lâm nghiệp
Nước sạch VSMTNT
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
CC Quản lý CL NLTS
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 08/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 26/08/2021
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 07/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 28/07/2021
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 06/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 29/06/2021
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 06/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 22/06/2021
Danh sách vùng nuôi trồng thủy sản An Giang được chứng nhận VietGAP và tương đương Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 13/05/2021
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 05/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 13/05/2021
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 04/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 23/04/2021
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 03/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 12/03/2021
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 01/2021 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 22/01/2021
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 12/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 21/12/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 11/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 10/12/2020
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 10/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 28/10/2020
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 9/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 23/09/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 9/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 29/09/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 8/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 25/06/2020
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 7/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/06/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 7/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 25/06/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 6/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 25/06/2020
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 6/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/06/2020
17/CT-TTg Chỉ thị số 17 của Thủ Tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới Thủ Tướng Chính phủ 13/04/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 4/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 16/04/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- Tháng 02/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 26/02/2020
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 02/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 19/02/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 01/2020 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 12/01/2020
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 12/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 10/12/2019
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 11/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 29/11/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 11/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 12/11/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 10/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 10/10/2019
Số: 63/TB-QLCL Thông báo Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận công bố của Sở Nông nghiệp và PTTN An Giang Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/07/2018
Số: 63/TB-QLCL Phụ lục Danh mục chỉ tiêu kiểm nghiệm sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận công bố của Sở Nông nghiệp và PTTN An Giang Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/07/2018
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 9/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 16/09/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 8/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 10/08/2019
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 06/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 30/06/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 7/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 26/07/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 6/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 18/06/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 5/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 10/05/2019
227/QĐ-SNN&PTNT Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang 01/04/2019
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 4/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 11/04/2019
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 01/2019 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 19/01/2019
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 11/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 13/11/2018
Danh sách Cơ sở tự công bố chất lượng sản phẩm - Cập nhật tháng 07/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 26/07/2018
63/TB-QLCL Thông báo về Danh mục chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/07/2018
1185/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP năm 2018 UBND tỉnh An Giang 28/05/2018
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 06/2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 06/05/2018
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP 2018 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 03/05/2018
Số: 55/ 2017/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP cá khô và mắm cá UBND tỉnh An Giang 29/08/2017
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 09/2017 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 07/09/2017
Danh sách Cơ sở đủ đk ATTP- tháng 06/2017 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản An Giang 05/06/2017
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Thủy lợi
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
07/CĐ-BNN-TT Công Điện 07 Bộ NN & PTNT, tăng cường chỉ đạo SX lúa Hè Thu 2012 Bộ Nông nghiệp & PTNT 17/04/2012
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013
Văn bản Mới ban hành
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
4026/VPUBND-TH CV4026_VPUBND-TH, ngày 25 tháng 7 năm 2023 về viẹc triển khai thực hiện Quyết định số 1343/QĐ-BNN-VP ngày 04/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Văn phòng UBND tỉnh 25/07/2023
385 /TS-GTATS Cung cấp thông tin sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường và báo cáo hoạt động sản sản xuất, nhập khẩu Cục Thủy sản 18/07/2023
Số: 24/2020/TT-BC Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước Bộ Công an 10/03/2020
Số: 69/2021/QĐ-UBND Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh An Giang về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 30/12/2021
Số: 26/2020/NĐ-CP Nghị định số: 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước Chính Phủ 28/02/2020
Số: 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước năm 2018 Quốc Hội 15/11/2015
1915/BNN-QLCL Công văn số: 1915/BNN-QLCL, ngày 29/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và PTNT 29/03/2023
105/2022/NĐ-CP Nghị định số 105/2022/NĐ-CP, ngày 22/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thủ tướng Chính phủ 22/12/2022
01/2022/TT-BNNPTNT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản Bộ Nông nghiệp và PTNT 18/01/2022
2177/QĐ-TTg Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 Thủ Tướng 23/12/2021
15/2015/TT-BNNPTNT Thông tư Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/03/2015
07/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành Chính Phủ 09/02/2012
15/2012/QH13 Luật xử lý vi phạm hành chính Quốc hội 20/06/2012
56/2010/QH12 Luật Thanh tra Quốc hội 25/11/2010
67/2020/QH14 Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sửa đổi vi phạm hành chính Quốc hội 13/11/2019
41/2013/QH13 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật Quốc hội 25/11/2013
Số: 2961 /QĐ-UBND Quyết định 2961/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang 23/11/2018
Số: 2377 /QĐ-UBND Quyết định 2377/QĐ-UBND về thủ tục hành chánh UBND tỉnh An Giang 23/09/2018
1867/QĐ-UBND Quyết định số: 1867/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản UBND tỉnh An Giang 08/08/2018
Văn bản Khác
Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký
1915/BNN-QLCL Công văn số: 1915/BNN-QLCL, ngày 29/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và PTNT 29/03/2023
105/2022/NĐ-CP Nghị định số 105/2022/NĐ-CP, ngày 22/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT Thủ tướng Chính phủ 22/12/2022
2393/QĐ-UBND Quyết định số: 2393/QĐ-UBND, ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực BVTV thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT UBND tỉnh An Giang 29/09/2022
2391/QĐ-UBND Quyết định số: 2391/QĐ-UBND, ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang UBND tỉnh An Giang 29/09/2022
1889/QĐ-UBND Quyết định số: 1889/QĐ-UBND, ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT UBND tỉnh An Giang 26/07/2022
02/2021/QĐ-UBND Quyết định số: 02/2021/QĐ-UBND, ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh An Giang Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 11/01/2021
43/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 28/09/2020
311/UBND-TH Đề xuất danh mục Thủ tục hành chính thực hiện DVC mức độ 3, 4 kết nối, tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia UBND tỉnh An Giang 30/03/2020
75/2019/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông Bộ Tài chính 04/11/2019
83/2018/NĐ-CP Nghị định Chính phủ về khuyến nông Chính Phủ 24/05/2018
1592/VPUBND-TH Hưởng ứng sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 Văn phòng UBND tỉnh An Giang 08/04/2020
709/QĐ-UBND Công bố Danh mục TTHC ban hành mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang UBND tỉnh An Giang 30/03/2020
63/KH-UBND Kế hoach thực hiện Đề án 452 năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 19/02/2020
16/2017/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 13/04/2017
287/QĐ-UBND Ban hành chương trình công tác năm 2020 UBND tỉnh An Giang 11/02/2020
101/UBND-KGVX Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra UBND An Giang 06/02/2020
101/UBND-KGVX Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra UBND An Giang 03/02/2020
71/TB-VPUBND Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Giang về phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra Ngày 03/02/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND UBND An Giang 03/02/2020
210/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh An Giang UBND An Giang 05/02/2020
1550/SCT-QLTM CV1550 Sở Công Thương - Quảng Tây TQ Sở Công Thương An Giang 30/09/2019
1735/QĐ-UBND Quyết định số:1735/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính - Dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 24/07/2018
1424/QĐ-UBND Quyết định số:1424/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp UBND tỉnh An Giang 18/06/2018
374/QĐ-UBND QĐ số:374/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang V/v công bố danh mục TTHC cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành UBND tỉnh An Giang 23/02/2018
164a/QD-SNN&PTNT Công khai dự toán ngân sách năm 2018 Sở Nông nghiệp & PTNT AG 21/05/2018
3748/QĐ-UBND Quyết định số:3748/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang UBND tỉnh An Giang 18/12/2017
Số: 179 /TB-BCĐ Thông Báo 179 BCĐ, tăng cường Ktra Xử lý vi phạm, ngăn chặn nhân nuôi Ốc bươu vàng Sở Nông nghiệp & PTNT AG 18/11/2013