CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

11:05 26/11/2016

 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

(Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)  Tải về