CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Chức năng nhiệm vụ

Chức năng - Nhiệm vụ

11:05 02/01/2023

Uỷ ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Tải về tại đây

 

Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. (Ban hành kèm theo Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).  Tải về tại đây

 

Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Tải về tại đây