CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông báo

Thông báo các các Quyết định công bố của chủ tịch UBND tỉnh An Giang liên quan đến thủ tục hành chính

09:00 09/04/2020

Thông báo các các Quyết định công bố của chủ tịch UBND tỉnh An Giang liên quan đến thủ tục hành chính: (Bấm vào đường dẫn để xem chi tiết)

 

- Công văn số 311/UBND-TH ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc đề xuất danh mục Thủ tục hành chính thực hiện DVC mức độ 3, 4 kết nối, tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

- Quyết định số: 10/QĐ-UBND, ngày 06/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

- Quyết định số: 50/QĐ-UBND, ngày 09/01/2020 Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

- Quyết định số: 378/QĐ-UBND, ngày 25/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

- Quyết định số: 447/QĐ-UBND, ngày04/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang

 

- Quyết định số: 2565 /QĐ-UBND An Giang, ngày 23 tháng 10 năm 2019 về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.

 

- Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang (Ban hành kèm theo Quyết định số 2565 /QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang).

 

- Quyết định số: 2778/QĐ-UBND An Giang, ngày 19 tháng 11 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang.