CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang

02:45 09/09/2019

Công văn số: 1586 /SNNPTNT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

 

Căn cứ Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thành lập Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Trạm Thủy lợi liên huyện trực thuộc Chi cục Thủy lợi;

Căn cứ Công văn số 1852/VPUBND-TH ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ Chi cục Thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quá trình soạn thảo văn bản:

- Năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT lấy ý kiến của các Sở, Ban ngành, huyện, thị thành phố có liên quan và đã tổng hợp chỉnh, sửa nội dung theo góp ý. Tuy nhiên, qua góp ý của Sở Nội vụ “thực hiện Công văn số 76-CV/BCSĐ ngày 02/8/2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc đẩy nhanh hoàn thành đề án tinh gọn đầu mối bên trong. Trong thời gian thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khỏa XII. Sở Nội vụ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chậm sửa đổi, bổ sung một số điều về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, sớm hoàn chỉnh đề án tinh gọn bộ máy bên trong gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định. Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở theo đúng quy định” (Công văn góp ý số 1486/SNV-TCBC&TCPCP ngày 07/9/2018 kèm theo).

Đến nay, đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh phê duyệt (Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang. Đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản thảo dự thảo Quyết định, như sau:

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức tham gia ý kiến. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019.

2. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến dự thảo Quyết định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang (Văn phòng Sở), số 07 đường Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Số điện thoại: 02963.852164.

Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: sonnptnt@angiang.gov.vn và lhtam@angiang.gov.vn)

Toàn bộ nội dung dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (http://sonongnghiep.angiang.gov.vn).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Thông tin Truyền thông; Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp, thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Sĩ Lâm

Văn bản liên quan:

- Công văn số: 1586 /SNNPTNT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

- Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang được ban hành kèm Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND

- Quyết định số: 28/2016/QĐ-UBND, ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấutổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang