CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa An Giang - Đông Xânn 2018-2019

01:59 22/03/2019

Vụ Đông Xuân 2018-2019

Năng suất ướt đạt: 6.5 tấn

192 tổ - 8.257 hộ - diện tích: 13.305,30 ha - 86.484,45 tấn giống

STT

Huyện, Thị, Thành

Số tổ, đội Nhân giống

Số hộ

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

1

Huyện Châu Thành

21

1.448

2.599,54

16.897,01

2

Huyện Châu Phú

34

483

933,00

6.064,50

3

Thành phố Châu Đốc

5

19

26,50

172,25

4

Huyện Chợ Mới

18

1.817

1.532,60

9.961,90

5

Huyện Thoại Sơn

17

1.027

1.770,00

11.505,00

6

Huyện Tri Tôn

15

46

1.794,47

11.664,06

7

Huyện Tịnh Biên

13

1.124

1.870,03

12.155,20

8

Thị xã Tân Châu

33

517

191,61

1.245,47

9

Huyện Phú Tân

17

1.255

2.022,15

13.143,98

10

Huyện An Phú

12

358

369,10

2.399,15

11

Thành phố Long Xuyên

7

163

196,30

1.275,95

Tổng cộng :

192

8.257

13.305,30

86.484,45

 

Ghi chú:

Huyện Thoại Sơn: có 1 công ty trên địa bàn, diện tích: 26,00 ha                                    

Huyện Châu Thành: 21 tổ giống; 12 tập hợp cá nhân SX giống                                    

Huyện Chợ Mới: 18 tổ giống, + 10 Tập hợp cá nhân SX giống                                      

Huyên Tri Tôn: 7 tổ giống, 8 công ty: 1.794,47 ha (Tập đoàn Lộc Trời: trên địa bàn huyện diện tích 1.250 ha)

Huyện Phú Tân: 17 tổ giống; 17 tập hợp cá nhân SX giống                                          

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng