CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa Tri Tôn - Đông Xuân 2018-2019

01:43 22/03/2019

Vụ Đông Xuân 2018-2019

Tri Tôn: 7 tổ giống và 8 công ty - 46 hộ - diện tích: 1.794,47 ha - 11.664,06 tấn giống

(Trong đó TT giống-Tập đoàn Lộc Trời: trên địa bàn huyện diện tích: 1.250 ha)

Năng suất ướt đạt: 6,50 tấn/ha

 

 

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích
(ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Nguyễn Văn Biết
Tổ giống Tân Bình

Xã Tà Đảnh

 

 

47,00

282,00

6

OM 4218

XN

3,00

18,00

 

IR 50404

XN

10,00

60,00

 

Giống khác

XN

34,00

204,00

 

2

Nguyễn Văn Kiều

(tổ giống Tân Thuận)
Cơ sở SX giống Kiều Tạo
DĐ: 0987.070.889

Xã Tà Đảnh

 

 

16,50

99,00

10

Jasmine

XN

3,00

18,00

 

OM 6162

XN

1,50

9,00

 

OM 4900

XN

5,00

30,00

 

OM 7347

XN

2,00

12,00

 

Giống khác

XN

5,00

30,00

 

3

Tôn Lâm Tâm
Tổ giống Số 6 - Lương Phi
DĐ: 0775.818.558

Xã Lương Phi

 

 

14,00

84,00

2

IR 50404

XN

14,00

84,00

 

4

Tổ giống Giồng Cát

(sản xuất cho tập đoàn Lôc Trời)

Xã Lương An Trà

 

 

25,00

150,00

21

IR 50404

XN

25,00

150,00

 

5

Nguyễn Thọ Trường
Tổ giống Tân Lập
Điện thoại: 0919.957.512

Xã Tân Tuyến

 

 

12,00

72,00

3

OM 5451

XN

9,00

54,00

 

Giống khác

XN

3,00

18,00

 

6

Trịnh Văn Sơn
Công ty Ngọc Chín Sơn
DĐ: 0902.535.533

Xã Tà Đảnh

 

 

6,00

36,00

1

IR 50404

XN

6,00

36,00

 

7

Phan Văn Thụ

(Tổ giống Tân Thuận)
Công ty giống Hai Thụ
DĐ: 0902.332.499

Xã Tà Đảnh

 

 

11,00

66,00

2

OM 4900

XN

1,00

6,00

 

OM 576

XN

1,00

6,00

 

OM 6976

XN

3,00

18,00

 

IR 50404

XN

1,00

6,00

 

OM 4218

XN

4,00

24,00

 

Giống khác

XN

1,00

6,00

 

8

Nguyễn Lợi Đức
Công ty SD
DĐ: 0919.929.144

Xã Lương An Trà

 

 

8,00

48,00

1

OM 6976

XN

2,00

12,00

 

OM 2517

XN

4,00

24,00

 

OM 4900

XN

2,00

12,00

 

9

Trung tâm giống LAT (Tập đoàn Lộc Trời AG)

Xã Lương An Trà

Giống khác

XN

300,00

1.800,00

1

10

Trung tâm giống Tà Đảnh (Tập đoàn Lộc Trời AG)

Xã Tà Đảnh

Giống khác

XN

116,00

696,00

1

Tổng cộng Diện tích của Cty :

 

 

441,00

2.646,00

 

Tổng cộng :

 

 

555,50

3.333,00

48

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng