CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa huyện Thoại Sơn - Vụ Hè Thu 2019

01:39 27/09/2019

Hệ thống nhân giống lúa huyện Thoại Sơn

Vụ Hè Thu 2019

17 tổ - 594 hộ - Diện tích: 1.616,40ha - 8.890,20 tấn giống

Năng suất ước đạt: 5,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp
(tấn)

Số hộ

1

Nguyễn Văn Năm
Tổ giống xã Phú Thuận

Xã Phú Thuận

 

 

10,20

56,10

28

OM 5451

XN

1,40

7,70

 

OM 4218

XN

3,80

20,90

 

IR 50404

XN

1,70

9,35

 

OM 6976

XN

2,30

12,65

 

Giống khác

XN

1,00

5,50

 

2

Phan Thành Nhân
Tổ giống xã Vĩnh Chánh
DĐ: 0986.900.507

Xã Vĩnh Chánh

 

 

93,50

514,25

59

IR 50404

XN

13,00

71,50

 

OM 6976

XN

14,80

81,40

 

OM 5451

XN

53,10

292,05

 

Đài thơm 8

XN

3,50

19,25

 

 

 

 

Giống khác

XN

9,10

50,05

 

3

Trần Hoàng Minh
Tổ giống Vĩnh Trạch
DĐ: 0985.762.232

Xã Vĩnh Trạch

 

 

89,30

491,15

31

IR 50404

XN

53,00

291,50

 

Đài thơm 8

XN

6,20

34,10

 

Bắc thơm

XN

6,50

35,75

 

OM 5451

XN

18,60

102,30

 

OM 4900

XN

5,00

27,50

 

4

Phan Đức Minh
Tổ giống xã Vĩnh Khánh
DĐ: 0986.861.055

Xã Vĩnh Khánh

 

 

337,00

1.853,50

95

LT 5

XN

4,50

24,75

 

OM 4218

XN

3,00

16,50

 

Jasmine

XN

19,00

104,50

 

IR 50404

XN

141,50

778,25

 

OM 5451

XN

46,00

253,00

 

OM 4900

XN

123,00

676,50

 

5

Danh Văn Dưỡng
Tổ giống Óc Eo
DĐ: 0376.163.666

TT. Óc Eo

 

 

12,00

66,00

3

Hồng ngọc Óc Eo

XN

12,00

66,00

 

6

Nguyễn Văn Bé Năm
Tổ giống xã Vĩnh Phú
DD: 0399.051.159

Xã Vĩnh Phú

 

 

210,50

1.157,75

62

LT 5

XN

20,50

112,75

 

LT 3

 

15,00

82,50

 

DS 1

XN

1,00

5,50

 

OM 5451

XN

101,50

558,25

 

OM 6976

XN

12,00

66,00

 

IR 50404

XN

31,00

170,50

 

OM 7347

XN

8,00

44,00

 

Jasmine

XN

21,50

118,25

 

7

Nguyễn Công Thành
Tổ giống Định Thành
DĐ: 0708.973.535

Xã Định Thành

 

 

126,00

693,00

18

Nàng Hoa 9

XN

12,00

66,00

 

OM 5451

XN

71,00

390,50

 

IR 50404

XN

43,00

236,50

 

8

Trần Thái Hưng
Tổ giống Định Mỹ
DD: 0904.487.446

Xã Định Mỹ

 

 

124,30

683,65

49

IR 50404

XN

116,10

638,55

 

OM 5451

XN

5,60

30,80

 

Đài thơm 8

XN

1,60

8,80

 

Nàng Hoa 9

XN

1,00

5,50

 

9

Nguyễn Nhật Hoai
Tổ giống Tây Bình
DD: 0385.141.077

Xã Thoại Giang

 

 

131,00

720,50

69

Đài thơm 8

XN

6,00

33,00

 

OM 5451

XN

7,20

39,60

 

IR 50404

XN

117,80

647,90

 

10

Huỳnh Văn Đầy
Tổ giống Bình Thành
DĐ: 0909.110.255

Xã Bình Thành

 

 

135,00

742,50

30

IR 50404

XN

58,50

321,75

 

OM 6976

XN

17,00

93,50

 

OM 5451

XN

27,50

151,25

 

Giống khác

XN

32,00

176,00

 

11

Nguyễn Ngọc Khoa
Tổ giống xã Vọng Đông
DĐ: 0346.171.030

Xã Vọng Đông

 

 

8,00

44,00

20

OM 5451

XN

3,00

16,50

 

IR 50404

XN

5,00

27,50

 

12

Trần Hồng Nam
Tổ giống TT. Phú Hòa
DĐ: 0906.716.332

TT. Phú Hòa

 

 

42,40

233,20

31

DS 1

XN

18,00

99,00

 

Jasmine

XN

24,40

134,20

 

13

Huỳnh Văn Kiệt
Tổ giống Vọng Thê
DĐ: 0375.420.444

Xã Vọng Thê

 

 

125,40

689,70

37

DS 1

XN

9,00

49,50

 

LT 5

XN

2,00

11,00

 

Đài thơm 8

XN

13,00

71,50

 

Jasmine

XN

3,00

16,50

 

OM 5451

XN

63,80

350,90

 

IR 50404

XN

34,60

190,30

 

14

Cao Văn Mênh
Tổ giống Tây Phú
DĐ: 0918.167.750

Xã Tây Phú

 

 

95,20

523,60

31

OM 6976

XN

9,00

49,50

 

OM 5451

XN

26,30

144,65

 

Nàng Hoa 9

XN

19,80

108,90

 

Đài thơm 8

XN

29,30

161,15

 

Giống khác

XN

10,80

59,40

 

15

Nguyễn Ngọc Thuận
Tổ giống Mỹ Phú Đông
DĐ: 0918.290.263

Xã Mỹ Phú Đông

 

 

58,50

321,75

17

IR 50404

XN

16,00

88,00

 

DS 1

XN

9,00

49,50

 

OM 5451

XN

33,50

184,25

 

16

Ngô Văn Bảy
Tổ giống An Bình
DD: 0946.890.387

Xã An Bình

 

 

10,00

55,00

5

OM 5451

XN

10,00

55,00

 

17

Đặng Thanh Hoài
Tổ giống TT.Núi Sập
DĐ: 0944.321.670

TT. Núi Sập

 

 

8,10

44,55

9

OM 5451

XN

3,70

20,35

 

LT 3

XN

0,90

4,95

 

IR 50404

XN

3,50

19,25

 

Tổng cộng :

 

1.616,40

8.890,20

594

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng