CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Các đơn vị trực thuộc

Trung tâm Khuyến nông An Giang

11:12 26/11/2016

Trụ sở: Số 04 Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: (0296) 3852.246 Fax: (0296) 3856.759 E-mail: ttkn@angiang.gov.vn

 

HUỲNH ĐÀO NGUYÊN - Phó Giám đốc phụ trách

Cơ quan: (0296) 3954.704

Di động: 0919.874.320

E-mail: hdnguyen@angiang.gov.vn ;  huynhdaonguyen74@gmail.com

 

NGUYỄN HOÀNG LINH - Phó Giám đốc

Cơ quan: (0296) 3954.704

Di động: 0908.156.555

E-mail: nhlinh@angiang.gov.vn

 

* Các phòng chuyên môn:

1- Phòng  Tổ chức hành chánh: Điện thoại: (0296) 3852.246

E-mail: ttkn@angiang.gov.vn;  tchc_ttkn@yahoo.com.vn

Nguyễn Minh Sơn -  Trưởng phòng

Di động: 0918.545.596

 

Lê Ngọc Huy -  Phó Trưởng phòng

Di động: 0947.970.505

E-mail: nnhuy@angiang.gov.vn ;  le.huy376@gmail.com

 

2- Phòng Kỹ thuật : Điện thoại: (0296) 3859.790

E-mail: phongkythuat.ttknag@gmail.com

Nguyễn Văn Hồng - Phó Trưởng phòng

Di động: 0918.025.105

E-mail: nvhong01@angiang.gov.vn

 

3- Phòng Xúc tiến thương mại & Thông tin quảng bá:

Điện thoại: (0296) 3954.706

E-mail: ttknangiang@gmail.com

Lê Thiện Tùng - Trưởng phòng

Di động: 0918.168.173

E-mail: lttung02@angiang.gov.vn

 

Trang Thị Nghiêm -  Phó Trưởng phòng

Di động: 0376.015.161

E-mail: ttnghiem@angiang.gov.vn ; 

 

* Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành chính sách, chương trình, dự án nhằm hỗ trợ nông dân trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Triển khai thực hiện các văn bản chuyên môn nghiệp vụ, định mức kinh tế kỹ thuật chuyên ngành để hướng dẫn hệ thống khuyến nông thực hiện các chủ trương kỹ thuật của Bộ, ngành.

- Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, thông tin thị trường giá cả; phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nông nghiệp và nông thôn.

- Bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dựng kỹ thuật mới, giống mới, kiến thức quản lý kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn - nghiệp vụ.

- Thực hiện công tác nghiên cứu thực nghiệm các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ đưa vào ứng dụng mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ phù hợp với từng vùng sinh thái trên địa bàn thành phố; xây dựng các mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản.

- Tổ chức hoặc tham gia các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tham quan liên quan đến hoạt động khuyến nông; tham gia và tổ chức khảo sát, học tập, hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước,

- Theo dõi, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả chương trình, dự án khuyến nông trong quá trình thực hiện sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các văn bản hướng dẫn của cơ quan Trung ương, Bộ quản lý ngành, thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh  và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao.

- Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương.

- Điều tra, nắm bắt nhu cầu sản xuất, nguyện vọng của bà con nông dân, chủ động đề xuất giải pháp thực hiện.

- Xây dựng các mô hình trình diễn, qua đó thuyết phục nông dân ứng dụng công nghệ mới, giống mới.

- Xây dựng Câu lạc bộ Khuyến nông, mô hình các tổ, nhóm tương trợ sản xuất, xoá đói giảm nghèo, vươn lên khá giả, làm giàu.

- Phối hợp với các Cơ quan Đoàn thể, các tổ chức khác thúc đẩy phong trào thi đua ứng dụng  tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Quản lý, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kỹ thuật cho các khuyến nông viên cơ sở, Câu lạc bộ Khuyến nông.